Dokumenty

Zarząd Fundacji informuje, że wnioski o stypendium na rok akademicki 2023/2024 r. będą przyjmowane do 30.10.2023 r. Prawo ubiegania się o stypendium przysługuje studentom wyższych uczelni technicznych.
Informacje na temat regulaminu stypendialnego znajdują się poniżej.

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych w Fundacja PGE na Rzecz Rozwoju Nauki im. Józefa Pupki

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”):

I. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacji im. Józefa Pupki z siedzibą ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław, a przedstawicielem Administratora danych osobowych jest osoba do kontaktów określona na stronie internetowej Fundacji.

II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej, bądź telefonicznie lub mailem z osobą określoną do kontaktów na stronie internetowej http://www.fjp.org.pl/ .

III. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu podjęcia decyzji dotyczącej przyznania stypendium i podpisania Umowy o stypendium fundowanym (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO)

IV. Prawo do sprzeciwu. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

V. Okres przechowywania danych. Będziemy przechowywać Twoje dane przez okres wynikający z odpowiednich przepisów prawa.
W przypadku podpisania przez Strony Umowy o stypendium fundowanym, z uwagi na ustawowy okres przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz okres przechowywania ksiąg podatkowych Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez 6 lat i 6 miesięcy po wygaśnięciu tej Umowy.

W przypadku gdy Umowa o stypendium fundowanym nie zostanie zawarta, Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez 6 miesięcy.

VI. Odbiorcy danych. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazywane innym podmiotom, jeśli wynika to z przepisów prawa.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
d) przenoszenia danych
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego

VIII. Informacja o dobrowolności podania danych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do podjęcia decyzji o której mowa w pkt. III